Ergebnisse Südliga 2019 (Gruppe A) 2019-06-19
  Graz·01 (PoH) Graz·01 (PoH) K'furt·01 (ÖlH) K'furt·01 (ÖlH) Graz·02 (NoP) Graz·02 (NoP) Graz·03 (FeJ) Graz·03 (FeJ) K'furt·02 (FiD) K'furt·02 (FiD)
Rang Summe VP's IMP's Ø VP MP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP
1 Graz·01 (PoH) 41,04 -3 10,26   X X 2,04 -55     11,47 7 11,07 5 16,46 40            
  POLASCHEGG H. 52 52 - - 0         26   26              
Weinberger S.   78   78 - - 0       26   26   26              
Charkow T. 78 78 - -       26   26   26              
Cramer M.   52   52 - - 0       26   26                
Knoll M. 52 52 - - 0       26     26              
        - -                                
    - -                                
  - -                                
  4 offen     Termin Runde 5+6 spielfrei 28-Feb R10-Dat1 13-Feb 22-Mai 26-Apr R07-Dat1 R03-Dat1 R08-Dat1
2 K'furt·01 (ÖlH) 40,92 81 13,64       17,96 55 X X     5,18 -27 17,78 53           0
  ÖLSINGER H. 52 52     26   - -     0   26              
Strafner M.   52   52     26   - -     0   26              
Charkow H. 52 52     26   - -     0   26              
Strafner E.   52   52     26   - -     0   26              
Wood A. 0 0       - -                    
                - -                        
            - -                        
          - -                        
  5 offen     Termin R10-Dat1 28-Feb Runde 4+7 spielfrei R05-Dat1 22-Feb 15-Mär R03-Dat2 R02-Dat2 R03-Dat2
3 Graz·02 (NoP) 39,33 0 9,83   8,93 -5 8,53 -7 14,82 27     X X 7,05 -15            
  NOVY P. 26 26 0   0   26       - -              
Hornischer G.   26   26 0   0   26       - - 0              
Kerbl A. 26 26     26       - - 0              
Pichler E.   26   26   0   26       - - 0              
Pummer K. 0 0 0           - -              
Winkler R.   0   0 0   0         - - 0              
                    - -                
                  - -                
  4 offen     Termin 22-Mai 13-Feb 22-Feb R05-Dat1 Runde 3+8 spielfrei 30-Jän R03-Dat2 R03-Dat2 R03-Dat2
4 Graz·03 (FeJ) 35,92 -31 8,98       3,54 -40     2,22 -53     12,95 15 X X 17,21 47    
  FERLIC J. 52 52     0             26   - - 26      
Steiner P.   52   52     0       0       26   - - 26      
Biro O. 26 26           0       26   - -      
Hammer M.   52   52     0       0       26   - - 26      
Kouff P. 26 26     0       0         - - 26      
                                - -        
                            - -        
                          - -        
  4 offen     Termin R07-Dat1 26-Apr R03-Dat2 15-Mär R03-Dat2 30-Jän Runde 2+9 spielfrei 18-Jun R03-Dat2
5 K'furt·02 (FiD) 2,79 -47 2,79                               2,79 -47 X X
  FIEDLER D. 0 0                             0   - -
Hagg P.   0   0                             0   - -
Süssenbacher M. 0 0                             0   - -
Mochar P.   0   0                               - -
Frattinger D. 0 0                             0   - -
                                        - -
                                    - -
                                  - -
  7 offen     Termin R08-Dat1 R03-Dat1 R03-Dat2 R02-Dat2 R03-Dat2 R03-Dat2 R03-Dat2 18-Jun Runde 1+10 spielfrei
                                                   
    Meisterpunkte 1. Platz: 400 MP pro Spieler und pro Einsatz (32 Boards) + MP für Sieg/Unentschieden  
  2. Platz: 300 MP pro Spieler und pro Einsatz (32 Boards) + MP für Sieg/Unentschieden  
    3. Platz: 250 MP pro Spieler und pro Einsatz (32 Boards) + MP für Sieg/Unentschieden  
  4. Platz: MP für Sieg/Unentschieden  
    5. Platz: MP für Sieg/Unentschieden  
        26 MP pro gewonnenem, 13 MP pro unentschiedenem Match